JIRNSUM - 21-06-2020

 

Wy siekje spilers, sjongers en figuranten

Jirnsummertime foarich jier mei in iepenloftspul op de Wide Steeg hat prima foldien, om dy reden sjogge wy it wol sitten om dit nochris te dwaan yn 2021. Yn earste ynstânsje is dit pland op 3, 4, 5 en 6 juny 2021.

 

Ek it stik wat spile wurde sil, is al útsocht: Hotel de Botel. Ien en oar is basearre op it bekende ‘Schaep met de vijf pooten’. Fansels binne hjir in protte minsken foar nedich en om dy reden sykje wy sjongers, spilers, figuranten en minsken foar de omballingen lykas dekor.

 

Tineke Nicolai is frege foar de regy en sy hat tasein om dit te dwaan. Op 28 septimber sil in ynformaasjejûn hâlden wurde om 20.00 oere yn de sportkantine. Op dizze jûn wurde alle minsken dy’t harren opjûn ha ferwachte om te kommen. Tineke sil dan útlis jaan oer de gong fan saken en oanjaan wannear de repetysjes úteinsette.

 

Opjaan kin by ien fan de kommisjeleden: Baukje Stavinga, Ed den Dulk, Sake Miedema, Sjirk Seinen, Theo Damsma, Ingrid Spel, Tineke Visser. e-mail: info@letterfretter.nl , theocecile@hetnet.nl

 

(Alle plannen hingje uteraard ôf fan de restriksjes y.f.m. it coronafirus)

Laatste nieuws

LEES MEER rondje-grou
08-07-2020

Rondje Grou

LEES MEER barteles-diner
07-07-2020

Bartele's Diner geopend

LEES MEER unknown
07-07-2020

Ereronde Boarnster boeren

LEES MEER leo-boermans
07-07-2020

Een spannend eerste gesprek

LEES MEER bouwe
06-07-2020

Het gas er op

LEES MEER img1748-(1)
03-07-2020

Het geheim van de gouden bol

LEES MEER dsc04161
06-07-2020

Hoe groot is de Voetafdruk van jou in Grou?

LEES MEER angus-steak-sandwich
06-07-2020

Frysk Black Angus steak-sandwich

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen