Grou - 07-09-2021

 

De kop liket slimmer en spannender as it werkelik is, want it giet net oer in minske. Mar wol oer in ferieniging fan minsken. It Grouster Mingd Koar. Foar de leden en foar de fans is it wol spannend.

 

De pasjint is betterjend en wol wer fan it bêd, mar nei hûs, dat kin noch net, nee earst revalidearje. Revalidearje yn de Roomske tsjerke fan Jirnsum. Dêr kin oardel meter ôfstân hâlden wurde en kinne alle leden yn ien kear mei inoar sjonge. Dêr kin de roast fan de stimbannen skjirre wurde. En as it spul wer glimt, kin it ynfetsjen begjinne om de saak wer soepel te krijen. De masinist, dirigint Hans Algra, sil der grif faker as ien kear mei de oaljespuit by del moatte, mar dat hindert neat.

 

En in lytse transfúzje kin ek gjin kwea, nije leden binne tige wolkom. Dy kinne moai meinaam wurde yn it opglânzjen fan de stimmen.

 

Sân septimber sil it wêze, op tiisdei, de fêste oefenjûn fan it koar. It sil wol wenne moatte yn it revalidaasje oarde, mar de oare kant is dat it koar oeral wol song hat, ek yn romten dêr ’t de akoestyk folle minder wie as thús, de Fermanje yn Grou, as yn de eigen konsertseal de Sint Piter.

 

De pasjint wol hiel graach, mar hat it net yn eigen hân. Want gjinien wit hoe it der begjin septimber by stiet. It soe samar oer gean kinne. Dat is dan in rare ôfknapper, want wat langer de pasjint op bêd bliuwt, wat mear kâns…….

Mar deksels fleurich op, want dan kin takomme jier yn ‘e krante: 110 jierrige oerlibbet Corona.

 

Mear ynformaasje:

www.grousterkoar.nl

info@grousterkoar.nl

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img6929
15-05-2024

Nieuwe wandelroute centrum Akkrum

LEES MEER whatsapp-image-2024-05-13-at-1
15-05-2024

Zonnig Reuzedei 2024 trekt veel publiek

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER img2839
30-04-2024

Seizoen opening 2024 Openluchtmuseum It Damshûs

LEES MEER schermafbeelding-2024-05-15-om
15-05-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen