Friesland - 29-04-2021

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

De earste helte fan maaie sil it wêze. De presintaasje fan myn nije natoergids. Oer de beammen dizze kear. Benammen de gewoane wylde beammen sa as dy yn ús lân foarkomme. Beammen, dy’t nei de Iistiid, sa’n 12.000 jier lyn, doe ’t ús hiele lân oerdutsen wie mei iis en snie en gletsjers út it noarden Gaasterlân foarmen en de Veluwe, wer werom kamen nei ús lân.

 

Dat barde stadichoan, elk jier in stikje. Safolle meters as de sieden fan de Eskdoarn fan de stam ôffoelen. In ûnfoarstelber barren! Mar se dienen dêr dan ek iuwen en iuwen oer.Dêroer fertelt it boek yn de earste tsientallen siden fan de Ynlieding. En de rest fan de siden binnen fold mei in santichtal beamme-beskriuwingen. In aardich gesetsje is in boartlik barren mei QR-koades mei de tsien moaiste beammen fan Fryslân. Eltse beam fan dat tsiental hat in QR-koade krigen dy’t de rûte nei dy beam oanjout, fan Aldemardum nei Jobbegea en fan Ljouwert oant Skiermuontseach.

 

Dit is de sande natoergids dy’t ik makke ha fan it jier 2005 ôf. De earste gong oer de fûgels en krige dêrom ek dy namme, Fûgels. Dizze natoergids waard troch It Fryske Gea brûkt as kadootsje ta gelegenheid fan it 75-jierrich bestean. De twadde Frysktalige natoergids kaam út yn 2013 en behannele de wylde floara fan ús provinsje. De namme waard simpelwei Blommen. Dêrnei folgen de gidsen flot op-inoar: Deiflinters en Libellen, yn 2015, Nachtflinters yn 2016, Poddestuollen yn 2017 en Kevers, as meast resinte, yn 2019. Altiten waard de help fan deskundigen ynroppen by it gearstallen fan de Frysktalige rige. In útdaging by al dizze gidsen wienen ek de Fryske nammen. Fan guon groepen wienen dy al aardich op papier setten, mar fan bygelyks de tûzenen kevers (tuorren) wie noch fan lang net elke soart in Fryske namme bepaald.

Der binne fansels noch folle mear groepen fan bisten, faak hiel lytse, wêrfoar noch net in Frysktalige gids makke is. Te tinken falt oan de fraaie wantsen, ynteressante spinnen, brommende bijen en holders (‘hommels’), de moaie, ûnskuldige sweefmiggen (340 soarten yn ús lân!), de dubieuze wespen en de aardige sprinkhoannen.

 

It earste eksimplaar fan de beammegids sil begjin maaie oan de Kommissaris fan de Kening, de hear drs. Arno Brok oanbean wurde. Yn elke boekhannel sil ek dizze gids te keap wêze.

 

 

 

Tekst: Sake P. Roodbergen

Foto: Uitgeverij Wijdemeer

 

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen