Je hebt gezocht op Sake P. Roodbergen

Akkrumer Bosk en Beammen

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   tongersdei 18 augustus klokslach acht oere kaam de optocht yn akkrum oan. 116 beammen yn 75 kisten fan elk oardel ton (1500 kilo). beammen fan ferskate soarten mar allegearre leafbeammen mei blêd.   it b...

Argusvlinder en Keizersmantel: ferlies en winst

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   mei ús deiflinters giet it, oer it algemien sprutsen, net goed. dêrmei bied ik gjin nijs. in typysk foarbyld fan ien fan dy flinters dêr’t it echt min giet is de argusflinter, in s...

Beamkrûper

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(boomkruiper, certhia brachydactyla)   column sake p. roodbergen in pear wiken lyn brocht pier dijkstra fan akkrum in beamkrûper. dea, ûnder wat blêdeguod yn de tún. in raamslachtoffer, natuerlike dea? we witte it net. der mankearre sa te sjen n...

Beammen, de sande natoergids

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   de earste helte fan maaie sil it wêze. de presintaasje fan myn nije natoergids. oer de beammen dizze kear. benammen de gewoane wylde beammen sa as dy yn ús lân foarkomme. beammen, dy’t n...

Brandgans

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(paugoes, branta leucopsis) column sake p. roodbergen   ons land, liggend op de trekroute van heel veel vogels, is een ganzenparadijs. groene, grazige weiden voor overdag en rustig open water voor ’s nachts zijn in heel grote lijnen de b...

De Goudûle (Kerkuil)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   op 7 desimber fan it ôfrûne jier ferstoar johan de jong út beetstersweach, 81 jier âld. johan syn namme bliuwt ferbûn oan de radio-útstjoeringen foar omrop fryslân.   dêr die hy elke sneontemoarn ferslach fan a...

De Houtbij (Xylocopa violacea)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   zo nu en dan levert de natuur een verrassing. op 4 juli bracht janneke wierda uit akkrum een uitzonderlijk groot, zwartachtig insect. “hy siet gewoan yn de tún”. het bleek te gaan, zo h...

De Kathûspleats

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   krekt ien moanne nei de befrijïng fan de dútske besetter, op 16 maaie 1945, waard ik berne yn grou. wy wennen suver njonken de pleats fan de bruorren kaastra. om ús hûs hinne l...

De Linde (Linebeam, Tilia cordata)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   eén dag na haar achttiende verjaardag nam kroonprinses amalia officieel zitting in de raad van state. na afloop plantte amalia een boom in de tuin van het paleis aan de haagse kneuterdijk.   het planten v...

De Nylgoes

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(nijlgans, alopochen aegyptiaca) column sake p. roodbergen   ut de resultaten fan de midwintertelling 2020 fan wetterfûgels, útfierd troch frijwilligers fan de telorganisaasje sovon yn nijmegen, blykt dat der op dit stuit 26.400 eksimplaren fan de nylgoes yn ús l...

De Protter

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(sturnus vulgaris) column sake p. roodbergen   de twa bekendste fûgels om hûs en hear binne de mosk en de protter. yn it hollânsk: de huismus en de spreeuw. de protter is, net allinnich yn ús lân, mar yn h...

De Reiddomp fan de Modderige Bol

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   “we hawwe in wetterbolle sjoen, op de modderige bol”, wie it boadskip fan anneke goerres fan akkrum. tegearre mei styn de vries fearen se op de middei fan dy fiifde septimber fan de w...

De Wylch (Wilg, Salix)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   okkerdeis sloech de wjerljocht yn, yn in wylgebeam oan de leppedyk by akkrum, tusken it ein fan de akkrumer bebouwing en de pleats fan jentsje geydanus. it wie goed rekke: ien fan de t...

Echt judasoor

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(echt judasear,auricularia auricula-judae) column sake p. roodbergen   paddenstoelen, zwammen, hebben in het verleden de meest vreemde namen gekregen. wat te denken van eikhaas, levermelkzwam en oorlepelzwam. bij de gekke namen van paddenstoelen en zwammen hoort zeker ook het e...

Ekster en Ransuil in gevecht om de oude Plataan

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   niet altijd is het in de natuur pais en vree. in de hoogste takken van de statige, oude plataan op het terrein van coopersburg in akkrum, begon dit voorjaar een eksterpaartje te nestelen. z...

Gewone Engelwortel (Angelica sylvestris)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   eind april, begin mei kunnen bermen compleet wit kleuren door de bloei van fluitenkruid, een algemene kruidachtige plant die de friese naam piipkrûd draagt. een half jaar later lijkt die witte zoom er n...

Giele Hôfsjonger

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(spotvogel, hippolais icterina) column sake p. roodbergen   de bargefeart rûn eartiids fan de stasjonswei yn grou nei it noarden tusken nûmer 28 en 30 del. dêr bûgde de brede feart om it perseel 28 hinne en rûn nei i...

Glyfosaat

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   het gebeurt niet zo vaak dat de eeg-landen in europa over een zaak besluiten die de gezondheid van iedere europeaan kan raken. dat gebeurde op vrijdag de dertiende van de maand oktober. “moet h...

Grote Teunisbloem

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(grutte nachtpit, oenothera glazioviana) column sake p. roodbergen   in de avond vóór de langste dag van het jaar, van 20 op 21 juni, verschijnt de eerste grote gele bloem. zomaar, ploep, daar is ie! een waar wonder van d...

Grutte oranje bekerswam

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(aleuria aurantia) column sake p. roodbergen   “fluoresearjend oranje”, sa beskreau joke de kleur fan de swam. de poddestoel groeide yn it groffe donkere grint yn de tún. har moaie foto is al acht jier âld; de opfallende swam h...

Hazzenút (Hazelaar, Corylus avellana)

Home / Columns

column sake p. roodbergen   ridende tusken it hearrenfean en drachten, en ek fierderop ek as men trochrydt nei grins, sjocht de oplettende rider hjir en dêr tusken it griisdonkere fan de beamkes oan de siidkanten fan de a...

Junymoanne, simmertiid

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   yn in normaal jier is de moanne juny de earste moanne fan de simmer. alles groeit en bloeit. de aaien binne út en de jonge pykjes groeie op. de winterske foertafels kinne oprêden w...

Kanadeeske goes (Canadese gans, Branta canadensis)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   yn de nasjonale fûgelwrâld komme tal fan net-lânseigen soarten foar. ien dêrfan is de kanadeeske goes. in grutte, en troch syn kleuren opfallende fûgel, dy’t benammen yn de hjerst yn ús provinsje te s...

Kantsitter

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   yn de noardwestlike hoeke fan it tynjebosk leit in moaie fiver. it tynjebosk is in besit fan de natoerterrein-behearder staatsbosbeheer. dizze fiver leit op ús rûte as we fytse nei boarnburgum, om dan o...

Kievit (Ljip, Vanellus vanellus)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   op 8 december van het oude jaar ontving ik van ben koks een prachtige foto van twee kievitmannetjes die duidelijk onenigheid hadden. wijd uitgespreide vleugels, poten in afweerhouding, venijnige blik. ben vroeg mij o...

Kikkerts

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   hûnderten swarte stipkes yn in trochsichtige slymlaach: wa’t net oant peaske wachtsje kin, mei no al begjinne mei aaien te sykjen. nee, gjin ljipaaien, mar de aaien, of better: aaikes, fan de kikkert. t...

Kleine beestjes

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   het is de engelse hommeldeskundige dave goulson die de wereld de ogen geopend heeft over de betekenis van de kleine beestjes (‘little creatures’).   goulson is geboren in 1965 en heeft met zijn boeken en h...

Klimop

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(klimmerblêd, hedera helix) column sake p. roodbergen klimop is een van de meest bekende planten, van het bos en in de tuin. vaak bekend onder latijnse naam hedera. een bosplant die tot wel twintig meter hoogte in andere b...

Klimop (Klimmerblêd, Hedera helix)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   “klimop, ook wel eiloof, veil of ifte genoemd, is een groenblijvende, houtige liaan uit de klimopfamilie. de plant groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en ook schoorstenen, en tegen bomen waaraan de p...

Kolibryflinter

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(kolibrievlinder, macroglossum stellatarum) column sake p. roodbergen   yn myn natoerkollum fan juny kaam hiel efkes in lid fan de groep fan de pylksturten op it aljemint: de moaie oaljefantsflinter dy’t yn it hollânsk groot avondrood neamd wurdt. ien f...

Koninginnenpage

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(swellesturtflinter,papilio machaon) column sake p. roodbergen   eigenlijk is de koninginnenpage een opvallende dagvlinder van het mediterrane gebied, van de landen rond de middellandse zee zoals italië, zuid-frankrijk en spanje. maar de laatste tijd wordt de prachtige vlinder steeds v...

Koperwiek

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(readwjuk, turdus iliacus) column sake p. roodbergen   ik zag er zeven. tamelijk ver weg in de kale, hoge berk bij de buren. maar toch goed herkenbaar aan hun flanken, rossig! de kijker bevestigde mijn gedachte. die rood-oranje flank e...

Koweblomke en Gewoane pendelsweefmich

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen     in protte wylde planten hawwe yn it frysk in namme dy’t der op wiist dat wy yn in agraryske provinsje wenje. se binne neamd nei in bist fan op en om it boerehiem o...

Nije natoergids oer spinnen, wantsen en sweefmiggen

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   oer in pear wiken ferskynt in natoergids oer fyftich spinnesoarten, fyftich wantsesoarten en fyftich soarten sweefmiggen. fan de spinnen komme der yn ús lân sa’n seishûndert soarten foar. oan wantsen en sweefmiggen telt &...

Oranjetipje

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(oranjetipke, anthocharis cardamines) column sake p. roodbergen   het coronavirus legt ons ongekende beperkingen op. ‘normale’ uitstapjes gaan even niet door. vliegreizen naar verre oorden lijken nog bij een andere tijd te horen. tegelijkertijd opent het virus ook een a...

Reade roggeblom

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(bolderik, agrostemma githago) column sake p. roodbergen   lykas yn de simmer fan it jier 2019 kleurden de seamen fan de leppedyk tusken akkrum en grou ek dit jier wer alderprachtichst. mannich fytser naam it dykje dat sa hearlik m...

Scholekster (Strânljip), vogel van het jaar 2023

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   als een vogel tot ‘vogel van het jaar’ wordt gekozen, betekent dat meestal niet veel goeds. dat is bij de strânljip ook duidelijk het geval. deze vogel hoort qua talrijkheid vanouds bij de t...

See-earn (Zeearend, Haliaeetus albicilla)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   hermann schlegel skriuwt yn 1852 oer de see-earn: “bezoekt, uit het oosten en noordoosten komende, ons rijk, vooral de kuststreken, in het najaar, en blijft niet zelden den geheelen winter over”.   ik lês dit y...

Soldateknoop en Swartteistergroukopke

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   folle mear minsken as ik allinnich sille de gewoante hawwe om sieden fan planten út oare streken mei te nimmen om dy thús yn potsjes of in apart hoekje yn de tún út t...

Stikels en deiflinters

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen in stikel (hollânsk: distel) yn ’e bloei te sjen yn it agraryske lân is tsjintwurdich in útsûndering. boeren hawwe net folle op mei ditsoarte fan wylde planten. eartiids wie de situaasje oars. mei i...

Sweefmiggen op it Klimmerblêd (Klimop)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   yn middelpuntnûmer 20 joech ik oandacht oan in trijetal skermblommen. de foto liet in blomskerm sjen mei tal fan ynsekten, gauris sweefmiggen, dy’t sa betiizjend op wespen lykje. dizze kear in ferfolch op i...

Tuinvlindertelling 2023

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   in het weekend van vrijdag t/m zondag 7 tm 9 juli werd de jaarlijkse, landelijke vlindertelling gehouden. er werden in alle twaalf provincies gezamenlijk maar liefst 52.533 vlinders geteld. de top tien bestond u...

Unwaarsfûgels (Stormmeeuw)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   yn ús provinsje is oeral wol wetter te sjen. marren en puollen, kanalen en sleatten. gjin rivieren mar wol beken. by’t hjerstmis is op en boppe de grutste wetters altyd wol miuweguod te f...

Vroegeling

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(skroedsje, erophila verna  linnaeus 1758) column sake p. roodbergen   op 12 februari werd op de interessante gratis website nature today het nietige, maar o zo mooie voorjaarsplantje vroegeling benoemd tot ‘stoepplantje van de week’.   een eretitel voor een onopvallend o...

Wederiken

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   in heel veel particuliere tuinen wordt de kleur geel ingevuld door de kruidachtige plant met de naam wederik. eigenlijk zelfs grote wederik (lysimachia vulgaris = gewoon). veel materiaal van deze opvallende plant komt u...

Wilde zwaan (Cygnus cygnus)

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

column sake p. roodbergen   in ons land komt een aantal verschillende zwaansoorten voor. de bekendste is natuurlijk de knobbelzwaan. wij kennen hem allemaal: rode snavel en zwarte knobbel boven op die snavel; bij het mannetje groter dan b...

Zeearend

Home / Columns / Columns Sake P. Roodbergen

(see-earn, haliaeetus albicilla) column sake p. roodbergen   de lente is met al zijn jonge leven het seizoen van de voortplanting in de natuur. de moderne techniek maakt het mogelijk die ontwikkeling binnenshuis intiem mee te maken. de webcam i...