Poppenwier - 06-05-2023

 

Doet ik ein november belle waard om in kist op maat foar immen te meitsjen dy’t krekt overleden wie, moast ik alles op alles sette om dit op tiid klear te krijen. It wie sawysa al in drokke tiid, de kist moast ekstra grut, fan in spesjale houtsoort, en dan ek noch mei teksten der op.

“this side up” Ik tink dat de famylje bang wie dat de kist op syn kop yn it grêf komme soe…, en “fragile”.

 

Wylst ien fan ús jonges en ik de kist yn de auto setten, skeat it mysels ek noch yn de rêch, dat ik hie in minne middei. We moasten menear út it mortuarium fan Ljouwert helje. Ik belle dêr oan en mei help fan de meiwurkers dêr leinen we menear, dy’t inderaad flink oan de maat wie, yn de prachtige grutte kiste. Doe de kist yn de auto, en dwarstroch de stêd, nei harren flatsje ta, syn frou siet fertrietlik neist my.

 

De lift fan harren flat wie fan te foaren al opmetten, en de kist paste der krekt yn, mar mear ek net. We skoden de kist yn de lift en koenen der sels net by yn. Ik bin fia de trep nei de 6e ferdieping draaft en ha dêr op it liftknopke drukt. Ja, je moatte soms even kreatyf wêze. Doe ’t we de keamer binnen kamen mei de kist en de skraagjes, krigen we in hertlik wolkom.

 

In tige skelle stim rôp ’t de hoeke fan de keamer “Agoeie! Agoeie!!” It wie harren papegaai “Rico”. En Rico wie went om oeral mar dan ek oeral kommetaar op te jaan. We fregen mefrou wêr ’t se de kist it leafste ha woe, en sawat by elk foarstel dat we diene, sei Rico lûd: “Ah jonge ja juh!”.

Sille wy him dêr delsette? “Ah jonge ja juh!”.

Bytsje nei links? “Ah jonge ja juh!”.

Sa tefreden mefrou? “Ah jonge ja juh!”.

En ik tink dat Rico ek wolris mei nei in fuotbalwedstriid west hat want hy wie sa no en dan ek behoarlik grof yn syn wurdkar.

 

In pear dagen letter kaam ik wer yn harren flatsje om menear nei ’t hôf te bringen.

“Agoeie! Agoeie!!”. Rico stie mei syn koai boppe op de kist. Neffens mefrou hie der wol in minne wike hân, om’t er syn baaske miste, wêr’t der oars sa lekker mei kletse koe. Op de fraach, sille we him no mar mei nimme, antwurde Rico noch ien kear, no wat sêfter, “Ah jonge ja juh!”…

 

 

logo-de-kistemakker-(zwart)

 

De Kistemakker

Hindrik Ype de Vries

Marsherne 8, 9013CG Poppenwier

06 148 256 77 | info@dekistemakker.nl

www.dekistemakker.nl

 

 

Foto: David Clode | Unsplash


Columns De Kistemakker

 

 


Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER lusvanakkrum
23-05-2023

De Lus van Akkrum

LEES MEER beleefzomer2023
25-04-2023

BELEEF Midden-Friesland Zomer 2023

LEES MEER reuzedei-akkrum-nes
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER fairtradeactie-grou2030
09-05-2023

Fairtrade Week met Voedselbankactie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER david-clode-nwr6qt3tar0-unspla
06-05-2023

Ah jonge ja juh!

LEES MEER afbeelding-middelpunt-april-20
05-05-2023

Was nou maar naar Specsavers gegaan…

LEES MEER foto-travel-club
05-05-2023

Trots

LEES MEER foto-dan
05-05-2023

Verduurzamen van bestaande woningen

LEES MEER mirjambos
04-05-2023

Huwelijkse voorwaarden niet bijgehouden?

LEES MEER 20230418195923
10-05-2023

Raapstelen

LEES MEER cover-spinnen-wantsen-en-sweef
03-05-2023

Nije natoergids oer spinnen, wantsen en sweefmiggen

LEES MEER romteakkrumnes
02-05-2023

De Landschapsarchitect is een tekenende notulist

LEES MEER dsc6826bvanoyenlr
12-04-2023

Tirns-Loënga (7 km)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen