Friesland - 14-06-2022

 

De ôfrûne wike wie ik as útfeartlieder belutsen by in útfeart fan in jongeman. It wie in yndrukwekkend ôfskied, wêr’t in protte fertriet wie. Net allinne by de widdo, mar ek by harren bern.

 

Yn myn wurk is it allerbelangrykste, alteast dat fyn ik, om de minsken dy’t ik begelied echt te sjen. Dêr bedoel ik mei, dat ik yn in koarte tiid ynskat wat wichtich is foar harren en yn die koarte tiid dus in bân te kreëaren tusken ús. Sa ek by dizze húshâlding. It stjerren wie sa plots kaam, dus is dit ek in oare manier fan omgean mei fertriet.

 

It wie dúdlik dat alle minsken dy’t dat woene ôfskied nimme koene fan dizze man. Ja, en dan moatte je net allinne sjen nei de sosjale kring om dit echtpear hinne, en ek de freonen en freondinnen fan de bern moasten de romte krije om dit fertriet in plak te jaan en der foar harren freonen te wêzen.

 

 

“No sjogge je wat echte freonskip is!”

 

 

It wie lestich om te bepalen wa’t by de tsjinst fan ôfskied komme mocht en wa net. It jongste bern fan dizze húshâlding wraksele dermei. Syn matenploech bestie út sawat 60 minsken. En ja, die koene fansels net allegear komme. Ien fan dizze ploech freonen belle him op en sei: “Eltse keuze dy’st no makkest is de júste. Net tinke, mar gewoan dwaan!” Dit is echte freonskip! En ja, in pear maten wiene by it ôfskied en de rest fan’e ploech kaam op de kondoleance de jûns derfoar: wol 60 man sterk, se wiene der foar harren maat!

 

En nei de tsjinst kaam dizze knaap op my ôf: Leo, mei ik dy in krûp jaan? Die krûp is de beleanning foar dit minskewurk wat ik dwaan mei! Dêr gean ik dan noch mar efkes mei troch!

 

Deze column is geschreven met goedkeuring van de betrokken familie.

Kijk gerust eens op www.bvuitvaartzorg.nl voor recensies of overige informatie.

 

 

Met een warme groet van Leo Boermans,

 

Tel: 0515- 85 57 57
 

 

 

Columns Leo Boermans

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2022-06-29-om
29-06-2022

MiddelPunt Magazine 13 - Juni 2022

LEES MEER fietsroutekaart2022pag1
19-05-2022

Fietsen in Midden Fryslân

LEES MEER beleef-midden-friesland-zomer-
20-04-2022

BELEEF Midden-Friesland zomer 2022

LEES MEER advertentie-a5-flyers-middelpu
29-06-2022

Drukwerkactie inclusief GRATIS advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2022-06-29-om
01-06-2022

Agenda Midden Friesland

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER dsc4020bvanoyenlr
29-06-2022

Wergea-Wirdum-Swichum (7 km)

LEES MEER img3527-b-(2)
29-06-2022

Mooi Friesland door de ogen van…

LEES MEER 202202121416040000
21-06-2022

Welke invloed heeft bewegen op je hormonen en stofwisseling?

LEES MEER wat-soesto
20-06-2022

Wat soesto!

LEES MEER anne-de-jong
20-06-2022

Is ze er niet meer?

LEES MEER madeliefjegewonependelzweefvli
16-06-2022

Koweblomke en Gewoane pendelsweefmich

LEES MEER photo-2022-06-09-18-04-52
16-06-2022

Een beer op de weg

LEES MEER schermafbeelding-2022-06-14-om
14-06-2022

EPN en de Dag van het Erfrecht

LEES MEER freonskip
14-06-2022

Freonskip!

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen