Friesland - 14-06-2022

 

De ôfrûne wike wie ik as útfeartlieder belutsen by in útfeart fan in jongeman. It wie in yndrukwekkend ôfskied, wêr’t in protte fertriet wie. Net allinne by de widdo, mar ek by harren bern.

 

Yn myn wurk is it allerbelangrykste, alteast dat fyn ik, om de minsken dy’t ik begelied echt te sjen. Dêr bedoel ik mei, dat ik yn in koarte tiid ynskat wat wichtich is foar harren en yn die koarte tiid dus in bân te kreëaren tusken ús. Sa ek by dizze húshâlding. It stjerren wie sa plots kaam, dus is dit ek in oare manier fan omgean mei fertriet.

 

It wie dúdlik dat alle minsken dy’t dat woene ôfskied nimme koene fan dizze man. Ja, en dan moatte je net allinne sjen nei de sosjale kring om dit echtpear hinne, en ek de freonen en freondinnen fan de bern moasten de romte krije om dit fertriet in plak te jaan en der foar harren freonen te wêzen.

 

 

“No sjogge je wat echte freonskip is!”

 

 

It wie lestich om te bepalen wa’t by de tsjinst fan ôfskied komme mocht en wa net. It jongste bern fan dizze húshâlding wraksele dermei. Syn matenploech bestie út sawat 60 minsken. En ja, die koene fansels net allegear komme. Ien fan dizze ploech freonen belle him op en sei: “Eltse keuze dy’st no makkest is de júste. Net tinke, mar gewoan dwaan!” Dit is echte freonskip! En ja, in pear maten wiene by it ôfskied en de rest fan’e ploech kaam op de kondoleance de jûns derfoar: wol 60 man sterk, se wiene der foar harren maat!

 

En nei de tsjinst kaam dizze knaap op my ôf: Leo, mei ik dy in krûp jaan? Die krûp is de beleanning foar dit minskewurk wat ik dwaan mei! Dêr gean ik dan noch mar efkes mei troch!

 

Deze column is geschreven met goedkeuring van de betrokken familie.

Kijk gerust eens op www.bvuitvaartzorg.nl voor recensies of overige informatie.

 

 

Met een warme groet van Leo Boermans,

 

Tel: 0515- 85 57 57
 

 

 

Columns Leo Boermans

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER rijschool
22-11-2023

Rijschool Mid-Fryslân binnenkort van start

LEES MEER img5672
21-11-2023

Zeer geslaagde themaweek over gezondheid op KBS Sint Radboud

LEES MEER beleef-midden-friesland-winter
14-11-2023

De nieuwe Beleef is uit!

LEES MEER mp-202324webpagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER anne-de-jong
11-11-2023

Rouw

LEES MEER dan
11-11-2023

Nieuws van Duurzaam Akkrum Nes

LEES MEER mirjambos
10-11-2023

Depot bij de notaris

LEES MEER slankedriehoekszweefvlieglinks
09-11-2023

Glyfosaat

LEES MEER designecologist-5mj5jlhywpy-un
08-11-2023

Recept voor de feestdagen

LEES MEER adobestock602182607
24-10-2023

Handen

LEES MEER img3204
27-10-2023

Santorini

LEES MEER KeesParttechniek
26-10-2023

Wat doen ZZPverloning.nl en PART Techniek?

LEES MEER dsc7101bvanoyenlr
25-10-2023

Ziltepad (5 tot 55 km)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen