Friesland - 14-06-2022

 

De ôfrûne wike wie ik as útfeartlieder belutsen by in útfeart fan in jongeman. It wie in yndrukwekkend ôfskied, wêr’t in protte fertriet wie. Net allinne by de widdo, mar ek by harren bern.

 

Yn myn wurk is it allerbelangrykste, alteast dat fyn ik, om de minsken dy’t ik begelied echt te sjen. Dêr bedoel ik mei, dat ik yn in koarte tiid ynskat wat wichtich is foar harren en yn die koarte tiid dus in bân te kreëaren tusken ús. Sa ek by dizze húshâlding. It stjerren wie sa plots kaam, dus is dit ek in oare manier fan omgean mei fertriet.

 

It wie dúdlik dat alle minsken dy’t dat woene ôfskied nimme koene fan dizze man. Ja, en dan moatte je net allinne sjen nei de sosjale kring om dit echtpear hinne, en ek de freonen en freondinnen fan de bern moasten de romte krije om dit fertriet in plak te jaan en der foar harren freonen te wêzen.

 

 

“No sjogge je wat echte freonskip is!”

 

 

It wie lestich om te bepalen wa’t by de tsjinst fan ôfskied komme mocht en wa net. It jongste bern fan dizze húshâlding wraksele dermei. Syn matenploech bestie út sawat 60 minsken. En ja, die koene fansels net allegear komme. Ien fan dizze ploech freonen belle him op en sei: “Eltse keuze dy’st no makkest is de júste. Net tinke, mar gewoan dwaan!” Dit is echte freonskip! En ja, in pear maten wiene by it ôfskied en de rest fan’e ploech kaam op de kondoleance de jûns derfoar: wol 60 man sterk, se wiene der foar harren maat!

 

En nei de tsjinst kaam dizze knaap op my ôf: Leo, mei ik dy in krûp jaan? Die krûp is de beleanning foar dit minskewurk wat ik dwaan mei! Dêr gean ik dan noch mar efkes mei troch!

 

Deze column is geschreven met goedkeuring van de betrokken familie.

Kijk gerust eens op www.bvuitvaartzorg.nl voor recensies of overige informatie.

 

 

Met een warme groet van Leo Boermans,

 

Tel: 0515- 85 57 57
 

 

 

Columns Leo Boermans

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER worst1
06-12-2022

Vrachtwagenchauffeur staat centraal

LEES MEER akkrumgiftcard
01-12-2022

Uniek. Akkrum-Nes heeft haar eigen cadeaukaart

LEES MEER mm-24
30-11-2022

MiddelPunt Magazine 24 - November 2022

LEES MEER Beleef-MF-Winter-22-23
22-11-2022

BELEEF Midden-Friesland Winter 2022-2023

LEES MEER kerstconcert-2022-12-17-a4-met
01-12-2022

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers
10-08-2022

Drukwerkactie inclusief GRATIS advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER stormmeeuwkokmeeuwtuinakkrumbo
03-12-2022

Unwaarsfûgels (Stormmeeuw)

LEES MEER mirjambos
02-12-2022

Overdrachtsbelasting

LEES MEER 20211003113339
01-12-2022

Jochum

LEES MEER Handen
27-11-2022

Handen

LEES MEER brede-welvaart-overleg
26-11-2022

Licht in zware tijden

LEES MEER img0488bvanoyenlr
25-11-2022

Grou (6 km)

LEES MEER KeesParttechniek
24-11-2022

Het beoordelingsgesprek, hoe overleven we dat eigenlijk?

LEES MEER anne-de-jong
07-11-2022

De kosten van een uitvaart

LEES MEER frisian-funk-foundation
06-11-2022

De grote muzikale vergissing van de emancipatie

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen