Friesland - 07-02-2023

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Op 7 desimber fan it ôfrûne jier ferstoar Johan de Jong út Beetstersweach, 81 jier âld. Johan syn namme bliuwt ferbûn oan de radio-útstjoeringen foar Omrop Fryslân.

 

Dêr die hy elke sneontemoarn ferslach fan alles wat de natoer oanbelange, mar it meast oer fûgels. Hy hâldt dizze goedbelústere natoerrubryk 36 jier fol! Johan bliuwt ek ferneamd om syn ynset foar it behâld fan de Goudûle, dy’t yn it Hollânsk Kerkuil neamd wurdt. In bettere namme soe wêze pleats-ûle of buorkerij-ûle, want dizze ûlesoart briedt it alderleafst heech yn de hoannebalken fan in âlderwetske Fryske boerepleats, achter it ûleboerd.

 

Doe’t yn de santiger jierren nei in pear strange winters de Goudûlestân yn ús provinsje gefaarlik daalde, sette Johan útein mei syn beskermingsaksje. Yn it jier 1973 rekke hy heech yn de pleats fan boer Poppinga yn Beetstersweach syn earste Goudûle oan. Dêr docht Johan syn leafde foar dizze markante fûgel op. Hy rjochtet de Goudûlewurkgroep op om it beskermingswurk úteinliks lanlik te organisearjen.

 

As er geandewei ûntdekt dat de Goudûle it meast te lijen hat fan it moderne drokke ferkear, betinkt syn freon Jan Koopmans út Garyp de praktyske oplossing. Hy fabrisearret in draai-rôltsje dat de ûle behinderje moat om sitten te gean boppe-op de talrike hektometerpealtjes deun njonken it lânsrazende ferkear, de grutste fijân fan de ûle.

 

Wat fierder fan de sneldyk ôf komt in hegere peal te stean mei in dwershoutsje. De metoade wurket; de opset slagget. De oplossing wurdt no ek folle breder yn ús lân tapast. Yn it jier 2019 wurde yn ús lân 3853 earste Goudûle-briedsels teld! Johan lit in pear prachtige boeken nei. It meast bekende is De kerkuil; handleiding voor beschermers.

 


Foto: Wim Wijering; Tekst: Sake P. Roodbergen

 

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER woodness-pizza-mm
28-03-2023

WoodNess Pizza | The real taste on wheels

LEES MEER frits-002
28-02-2023

Frits koopcentrum stopt en een stukje Friesland verdwijnt

LEES MEER img-8578
28-02-2023

Passion in Akkrum

LEES MEER beleefzomer23
21-02-2023

Vijfde uitgave inspiratiemagazine Beleef Midden-Friesland

LEES MEER samoosara
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock85122404
23-02-2023

Voorlopen

LEES MEER image
22-02-2023

Dilemma

LEES MEER KeesParttechniek
21-02-2023

Aan alles voel ik dat mijn baas van me af wil. Wat moet ik doen?

LEES MEER veehouders-in-raard
21-02-2023

De boer op!

LEES MEER dsc6037bvanoyenlr
20-02-2023

Goingarijp-Broek-Ballingbuur (11 km)

LEES MEER anne-de-jong
10-02-2023

De levende doodskist, vervolg

LEES MEER mirjambos
09-02-2023

Ouderlijk gezag

LEES MEER 673f0eac-9388-4b54-8866-a8cca1
08-02-2023

Aansluiting op het net, deelauto Nes en energiemeitinkers

LEES MEER kerkuilwittefase1608008wimwije
07-02-2023

De Goudûle (Kerkuil)

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen