Grou - 03-02-2021

 

 

Bêste jonges en famkes fan Grou,

 

Hoe giet it mei jimme? Ik hoopje dat jim allegearre noch sûn binne en dat jildt fansels ek foar jim heit en mem en pake en beppe. Ik haw heard dat de skoallen yn Grou ticht binne en dat jim les krije fia de kompjûter. Dat fyn ik tige knap hear!

 

Ik kom dit jir graach wer nei Grou mar mei al dy nije rigels sil dit net maklik wêze. Jimme witte dat Swarte Pyt op wrâldreis is en dat Aldemar myn nije maat is. Ik hoopje dat Aldemar en ik elkoar de 13e febrewaris earne treffe en dat wy dan in plan meitsje kinne hoe’t wy de kadootsjes by jim thús krije.

 

Op 9 en11 febrewaris is der wer in moai Sint Pitersjoernaal mei dêryn ek it lêste nijs oer de reis nei Grou. Ik doch tige myn bêst om nei Grou te kommen jonges en famkes en hoopje dat Aldemar en ik jim yn elk gefal op skoalle of de berne-opfang treffe.

 

Ik haw der sin oan!

 

Freonlike groetnis,


Sint Piter

sintpiter.nl

facebook

 

 

Bekijk PDF

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER akkrum-nes-bloeituitreiking-ch
09-07-2024

Uitreiking cheques Bloeiweek

LEES MEER winnaars-fjouwer-fan-grou-2024
09-07-2024

Mooie editie ‘De Fjouwer van Grou’ levert naast sterke verhalen verrassende winnaars op

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER mp2414pagina08
26-06-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen