Grou - 03-02-2021

 

 

Bêste jonges en famkes fan Grou,

 

Hoe giet it mei jimme? Ik hoopje dat jim allegearre noch sûn binne en dat jildt fansels ek foar jim heit en mem en pake en beppe. Ik haw heard dat de skoallen yn Grou ticht binne en dat jim les krije fia de kompjûter. Dat fyn ik tige knap hear!

 

Ik kom dit jir graach wer nei Grou mar mei al dy nije rigels sil dit net maklik wêze. Jimme witte dat Swarte Pyt op wrâldreis is en dat Aldemar myn nije maat is. Ik hoopje dat Aldemar en ik elkoar de 13e febrewaris earne treffe en dat wy dan in plan meitsje kinne hoe’t wy de kadootsjes by jim thús krije.

 

Op 9 en11 febrewaris is der wer in moai Sint Pitersjoernaal mei dêryn ek it lêste nijs oer de reis nei Grou. Ik doch tige myn bêst om nei Grou te kommen jonges en famkes en hoopje dat Aldemar en ik jim yn elk gefal op skoalle of de berne-opfang treffe.

 

Ik haw der sin oan!

 

Freonlike groetnis,


Sint Piter

sintpiter.nl

facebook

 

 

Bekijk PDF

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen