Grou - 21-07-2020

 

Fanwege de corona-krisis hat it bestjoer fan Krite Grou mei pine yn it hert besletten om alle foarstellingen oant jannewaris 2021 te skrassen of út te stellen, ynklusyf it Kritetoaniel yn jannewaris.

 

It programma wie sa goed as klear, mar troch de 1,5 m-maatregel kinne der te min besikers by. Allinnich de jiergearkomste op tongersdei 1 oktober by hotel Oostergoo giet troch. Nei it skoft sil Auke Zeldenrust dan it bysûndere ferhaal fan in Joadske brulloft út 1939 fertelle dêr’t er yn 2018 it boek De Joodse Bruiloft, een koffer vol oorlogsgeheimen oer skreau.

 

As de situaasje it talit leit der foar de earste moannen fan 2021 fêst in programma klear. It jeugdtoaniel en it kofjekonsert mei Grytz & Grize moasten yn maart 2020 op it lêste momint ôfsein wurde en binne trochskood nei resp. 27 maart by Oan ’t Wetter en 11 april 2021 by Oer ’t Hout. De al ferkochte kaartsjes binne noch jildich.

 

Hooplik kinne RUG op 17 jannewaris (mei as gasten Jantien de Boer, Lutz Jacobi, Hans Anker en Freark Smink) en Inez Timmer op 12 maart trochgean, beide by hotel Oostergoo. Fierder wurdt noch socht nei in oanbod dat net ôfhinklik is fan de 1,5 m. Ek bestiet de stikeme hoop dat de jeugd de ynstudearre ienakters fan’t hjerst noch opfiere kin en dan 27 maart mei wat nijs komt.

 

Hâld de webside yn de gaten (www.kritegrou.nl) en dan spesjaal de rubryk Nijs.

Laatste nieuws

LEES MEER 2040sijjinswaldeps
31-07-2020

Heerenveen meldt Aldeboarn-de Deelen voor Erfgoed Deal

LEES MEER vv-akkrum
31-07-2020

Voetbalclinic sc Heerenveen bij VV Akkrum groot succes

LEES MEER advertentie-bezorgers
28-07-2020

MiddelPunt zoekt bezorgers

LEES MEER logo-dicky
31-07-2020

Meer Personeelsdiensten

LEES MEER fietsers
28-07-2020

Doortraproutes in de maak in Friese gemeenten

LEES MEER voedselbank-rabo-
27-07-2020

Rabobank doneert verse groente van De Streekboer aan de Voedselbank

LEES MEER rondje-terherne
22-07-2020

Rondje Terherne

LEES MEER pompebleden
23-07-2020

Kameleondorp bestaat 25 jaar

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen