Grou - 21-07-2020

 

Fanwege de corona-krisis hat it bestjoer fan Krite Grou mei pine yn it hert besletten om alle foarstellingen oant jannewaris 2021 te skrassen of út te stellen, ynklusyf it Kritetoaniel yn jannewaris.

 

It programma wie sa goed as klear, mar troch de 1,5 m-maatregel kinne der te min besikers by. Allinnich de jiergearkomste op tongersdei 1 oktober by hotel Oostergoo giet troch. Nei it skoft sil Auke Zeldenrust dan it bysûndere ferhaal fan in Joadske brulloft út 1939 fertelle dêr’t er yn 2018 it boek De Joodse Bruiloft, een koffer vol oorlogsgeheimen oer skreau.

 

As de situaasje it talit leit der foar de earste moannen fan 2021 fêst in programma klear. It jeugdtoaniel en it kofjekonsert mei Grytz & Grize moasten yn maart 2020 op it lêste momint ôfsein wurde en binne trochskood nei resp. 27 maart by Oan ’t Wetter en 11 april 2021 by Oer ’t Hout. De al ferkochte kaartsjes binne noch jildich.

 

Hooplik kinne RUG op 17 jannewaris (mei as gasten Jantien de Boer, Lutz Jacobi, Hans Anker en Freark Smink) en Inez Timmer op 12 maart trochgean, beide by hotel Oostergoo. Fierder wurdt noch socht nei in oanbod dat net ôfhinklik is fan de 1,5 m. Ek bestiet de stikeme hoop dat de jeugd de ynstudearre ienakters fan’t hjerst noch opfiere kin en dan 27 maart mei wat nijs komt.

 

Hâld de webside yn de gaten (www.kritegrou.nl) en dan spesjaal de rubryk Nijs.

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-05-12-om
12-05-2021

Doarspkeamer start plantenbieb

LEES MEER 2021-4-truck-hotel5-kopie
12-05-2021

Sleep Like a Trucker in Akkrum

LEES MEER unknown
12-05-2021

Zonnepont ‘De Oerhaal’ Warten vaart weer dagelijks

LEES MEER foto-lbs-1
12-05-2021

Friese Rabobanken planten een boom voor iedere nieuwe hypotheek

LEES MEER technopark-2
11-05-2021

Doe Dagen vmbo-leerlingen groot succes

LEES MEER koninklijke-onderscheiding-
11-05-2021

Koninklijke Ûnderskieding foar Martsje Scholte-Jonkman

LEES MEER foto-mp-ii
11-05-2021

Koningsdag op It Tredde Sté

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
04-05-2021

Ontdek onze columns

LEES MEER schermafbeelding-2021-05-04-om
01-05-2021

Restaurant Meer van Lenten is verkocht

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen