Friesland - 08-06-2021

 

De ynskriuwing foar it Frysk sjongfestival Liet 2021 is sûnt freed 28 maaie iepen. Muzikanten dy’t meidwaan wolle, kinne de kommende wiken in orizjineel liet ynstjoere. It liet moat yn it Frysk of yn in Fryske streektaal skreaun wêze. Ynskriuwe foar Liet 2021 kin fia de site www.liet.frl. De slutingsdatum is 12 july.

 

De finale fan Liet fynt dit jier plak op freed 19 novimber yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert. As dêr fanwegen koroanamaatregels gjin publyk by oanwêzich wêze mei, dan wurdt de finale streamd. “It hat fansels ús foarkar dat de dielnimmers spylje kinne foar in folle seal. Mar mocht dat ûnferwachts net mooglik wêze, dan soargje wy derfoar dat eltsenien de finale thús folgje kin”, seit foarsitter Gerard van der Veer fan Liet.

 

It sjongfestival hat dit jier ien foarwedstriid. Ut alle ynstjoeringen beoardielet in faksjuery hokker tolve bêste lieten harren dêrfoar kwalifisearje. Nei live-optredens by Omrop Fryslân bliuwe der, mei help fan in digitale stimming ûnder it Fryske publyk, 8 akts oer foar de finale. Twa dêrfan wurde troch it publyk oanwiisd, de oare seis troch de faksjuery. “Wy hoopje nettsjinsteande dizze drege tiid foar de muzykbrânsj op in soad ynstjoeringen”, seit produksjelieder Tjallien Kalsbeek.

 

Neist de finalisten spylje op Liet ek in tal bekende Fryske muzykakts foar it crossover-programma fan Liet. Yn keppels fan twa skriuwe en spylje dy akts nije Fryske lieten. “Liet is der om it Frysktalige liet te stimulearjen en in poadium te jaan”, seit Van der Veer. “De wedstriid mei nije Fryske lieten fan jonge muzikanten is noch altiten hiel wichtich. Mar wy wolle ek ferbreedzje en nije saken besykje, lykas bekende Fryske artysten stimulearje om mear de Fryske taal yn harren repertoire te brûken.”

 

 

Liet opent inschrijving voor Fries songfestival 2021

 

De inschrijving voor het Fries songfestival Liet 2021 is vrijdag 28 mei geopend. Muzikanten die mee willen doen, kunnen de komende weken een origineel lied inzenden. Het lied moet in het Fries of in een Friese streektaal zijn geschreven. Inschrijven voor Liet 2021 kan via de site www.liet.frl. De sluitingsdatum is 12 juli.

 

De finale van Liet vindt dit jaar plaats op vrijdag 19 november in poppodium Neushoorn te Leeuwarden. Als er vanwege coronamaatregelen geen publiek bij de finale aanwezig mag zijn, dan wordt de finale gestreamd. “Het heeft natuurlijk onze voorkeur dat de deelnemers kunnen spelen voor een volle zaal. Maar als dat onverhoopt toch niet mogelijk is, dan zorgen we ervoor dat iedereen de finale thuis kan volgen”, aldus voorzitter Gerard van der Veer van Liet.

 

Het songfestival heeft dit jaar één voorronde. Uit alle inzendingen beoordeelt een vakjury welke twaalf beste liedjes zich daarvoor kwalificeren. Na live-optredens bij Omrop Fryslân blijven er, via een digitale stemming onder het Friese publiek, acht acts over voor de finale. Twee daarvan worden door het publiek aangewezen, de andere zes door de vakjury. “We hopen ondanks deze moeilijke tijd voor de muziekbranche op veel inzendingen”, zegt productieleider Tjallien Kalsbeek.

 

Naast de finalisten treden tijdens Liet ook een aantal bekende Friese muziekacts op voor het crossover-programma van Liet. In koppels van twee schrijven en spelen de acts nieuwe Friestalige liedjes. “Liet is er om het Friestalige lied te stimuleren en een podium te geven”, zegt Van der Veer. “De wedstrijd met nieuwe Friese liedjes van jonge muzikanten is nog steeds heel belangrijk. Maar we willen ook verbreden en nieuwe dingen proberen, zoals bekende Friese artiesten stimuleren meer de Friese taal in hun repertoire te gebruiken.”

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER rijschool
22-11-2023

Rijschool Mid-Fryslân binnenkort van start

LEES MEER img5672
21-11-2023

Zeer geslaagde themaweek over gezondheid op KBS Sint Radboud

LEES MEER beleef-midden-friesland-winter
14-11-2023

De nieuwe Beleef is uit!

LEES MEER mp-202324webpagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen