Friesland - 03-12-2022

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Yn ús provinsje is oeral wol wetter te sjen. Marren en puollen, kanalen en sleatten. Gjin rivieren mar wol beken. By’t hjerstmis is op en boppe de grutste wetters altyd wol miuweguod te finen. En dêr binne aardich wat soarten yn. Altyd wyt, mei hjir en dêr wat swart. Lytsere en gruttere.

 

Ien opfallende is eins allinnich mar yn dy perioade fan de hjerst te hearren. Mar dan ek op in hiel spesjale wize: syn lûd. In tige heech, hast piipjend lûd. It giet om de Unwaarsfûgel. Mei syn Hollânske namme Stormmeeuw. Beide namme sizze wol wat oer it foarkommen, en beide binne dan ek goed keazen. De hjerst is de tiid fan de stoarmen, en it wat mindere waar. Yn dy tiid fan it jier trekke de Unwaarsfûgels út it noardeasten ús lân yn en minge har mei de wat lytsere Kob, de Kokmeeuw, dy’t eins it hiele jier wol te sjen en te hearren is.

 

It lûd fan de Unwaarsfûgel is folle heger en piipjender as dat fan de Kob dat rêstiger en leger is. Kwa grutte sit de Unwaarsfûgel tusken de Kob en de Sulvermiuw yn. Dizze lêste hinget achter de boat oan nei de eilannen.

 

De ûnwaarsfûgel briedt yn in oantal fan sa’n trijtûzen yn de dúngebieten lâns de kust. In grutte koloanje is te finen by de Horstmeertjes op Tessel, fan de boat ôf nei links, om de Mokbaai hinne. Winterdeis wurdt dat oantal by ús hûndert kear safolle en is de Unwaarsfûgel eins by en boppe alle grutte wetters waar te nimmen. It maklikst te werkennen oan syn hege lûd. Mar foar in kenner binne ek de tige lange wjukken in maklik skaaimerk. Fan tichterby besjoen of mei in kiker binne de donkere, ‘leave’ eagen ek opfallend. Dy dogge guodliker oan as de felle eagen fan de Sulvermiuw. Al yn de hjerst begjint de balts foar de folgjende maitiid. De Unwaarsfûgel makket dêrby in hiel aardige kopbeweging nei achteren: hy goait, soe men sizze kinne, de kop yn de nekke. Gauris steande op de naald fan in hûs. In spesjale gast.

 


Tekst en foto's: Sake P. Roodbergen, Akkrum

 

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER mp-03
31-01-2023

MiddelPunt Magazine 03 - Januari 2023

LEES MEER psx20230121102003
31-01-2023

Opening nieuwe Hubo Akkrum

LEES MEER pean-buiten-7
31-01-2023

Pean gaat voor 20 huishoudens aan zonnepanelen plaatsen op de accommodaties

LEES MEER mp03pagina12
31-01-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers
13-12-2022

Drukwerkactie inclusief GRATIS advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER adobestock355055941
27-01-2023

Vertrouwen

LEES MEER wynmune-reduzum
26-01-2023

Het goede nieuws van 2023

LEES MEER img0860bvanoyenlr
25-01-2023

Oranjewoud (6 km)

LEES MEER KeesParttechniek
24-01-2023

Wanneer is genoeg verdienen goed genoeg?

LEES MEER ChantaldeBoer
23-01-2023

Waarom is het zo moeilijk?

LEES MEER anne-de-jong
12-01-2023

Feestdagen

LEES MEER scholekstersoosleppedyk090319p
11-01-2023

Scholekster (Strânljip), vogel van het jaar 2023

LEES MEER mirjambos
10-01-2023

Verboden beschikkingen in een testament

LEES MEER image
09-01-2023

Kent u het verhaal van de chihuahua, de boomer en de pomeriaan?

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen