Fryslân - 03-11-2020

 

It wie in needgjalp

 

As by’t hjerst de fûle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân opwaaide en it om Grou, Warten en Earnewâld hinne heger en heger kaam, dan waard it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It bûtenwetter rûn oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.

 

Gjalt de Groot, fjildman en folksskriuwer, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy striid en oer it libben fan de minsken dy’t dêr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei legendaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) en de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegear steeën dêr’t men allinne mei de boat komme koe.

 

Gjalt fertelt yn dizze roman op in meinimmende wize oer it libben fan Jeen en Anne dy’t troch fûleindich arbeidzjen, moed en striid boer wurde op de Koaipleats.

 

Mar ek oer it libben fan meanders en ûngetiders op de Wyldlannen, de molkfarder as ûnmisbere skeakel mei de bewenne wrâld, de breafiskers. Harren hurde striid om in skraal bestean yn dat sompige diel fan Fryslân, ‘De Âlde Feanen’.

 

We strûpe derûnder! is in tiidsdokumint út it folle libben fan doe, byldzjend beskreaun foar de lêzer fan no. It boek is te keap yn de boekhannel en fia www.uitgeverijlouise.nl.

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Gemeentenieuws Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2021-03-03-om
03-03-2021

Gratis kookboek voor klanten van de Voedselbank

LEES MEER schermafbeelding-2021-02-17-om
17-02-2021

Laat kankeronderzoek niet lijden onder corona

LEES MEER image0
17-02-2021

Nieuwe techniek bij Van Slooten Opticiens

LEES MEER logocompleet-2021
17-02-2021

Nieuws van Hercules

LEES MEER jumbo
16-02-2021

Jumbo Grou wordt in volledig nieuw jasje gestoken

LEES MEER schermafbeelding-2021-02-16-om
16-02-2021

Na ziekenhuisopname door COVID-19 eerder naar huis om te herstellen

LEES MEER dedeelen
16-02-2021

Sneeuw- en ijspret op natuurijs

LEES MEER logo-embleem-upgrade-02
16-02-2021

Uitstel Wapendropping wandel-beleeftocht

LEES MEER unknown-1
09-02-2021

Elise Vis geeft waardevolle spullen een nieuw leven

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen