Friesland - 08-06-2021

 

De Prutsers spylje Trije Susters

Fan 1 july ôf spylje De Prutsers, in jong selskip dat ûntstien is by Tryater, har foarstelling ‘Trije Susters’ by ferskillende teetunen yn Fryslân. De eardere kafee-toernee moast troch COVID-19 ôfbrutsen wurde. Mei nije enerzjy en ynsichten spylje se dizze simmer Tsjechov syn toanielklassiker ‘Drie Zusters’ wer op folslein eigen wize.

 

De teatermakkers Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar foarmje mei Ira Judkovskaja ‘De Prutsers’. Al ymprovisearjend sykje se nei nije teaterfoarmen. Mei de toanielklassiker Drie Zusters fan Tsjechov as basis spylje se dizze simmer yn teetunen en oare bûtenlokaasjes fan Fryslân. Se spegelje har eigen emoasjes en it nijs fan de dei oan de trije susters. Elke spylbeurt is oars en hat syn eigen ferhalen. Yn de foarstelling wurdt Nederlânsk en Frysk praat.

 

Yn maart 2020 soe Trije Susters op toernee by in tal kafees yn Fryslân. Nei trije foarstellingen waard de toernee spitigernôch ôfbrutsen fanwegen de lockdown. No, goed in jier en twa lockdowns fierder, sykje De Prutsers de susters wer op. Anton Tsjechov sketste yn Drie Zusters (1901) in tragikomysk universum mei in ryk palet oan personaazjes, mei trije susters dy’t langje nei in fuortgean nei ‘fierderop’. Dat fuortgean nei komt der lykwols noait. Praktyske beswieren, mar ek yntriizjes en emoasjes stean de susters yn it paad om werklik de koffers te pakken.

 

‘Trije susters’ wurdt spile fan 1 july oant en mei 5 septimber 2021. De kapasiteit is beheind. Kaarten moatte yn it foar reservearre wurde en binne te krijen fia tryater.nl/trijesusters. In rolstoelplak kin oer e-mail of telefoanysk reservearre wurde.

 

Tsjechov in theetuinen

De Prutsers spelen Trije Susters

Vanaf 1 juli spelen De Prutsers, een jong gezelschap dat ontstaan is bij Tryater, hun voorstelling ‘Trije Susters’ bij verschillende theetuinen in Friesland. De eerdere café-tournee moest door COVID-19 worden afgebroken. Met nieuwe energie en inzichten spelen ze deze zomer Tsjechovs toneelklassieker ‘Drie Zusters’ wederom op geheel eigen wijze.

 

De theatermakers Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar vormen samen met Ira Judkovskaja ‘De Prutsers’. Al improviserend zoeken ze naar nieuwe theatervormen. Met de toneelklassieker Drie Zusters van Tsjechov als basis spelen ze deze zomer in theetuinen en andere buitenlocaties van Friesland. Ze spiegelen hun eigen emoties en het nieuws van de dag aan de drie zusters. Iedere speelbeurt is anders en kent zijn eigen ontboezemingen. In de voorstelling wordt zowel Nederlands als Fries gesproken.

 

In maart 2020 zou Trije Susters touren langs een aantal cafés in Friesland. Na drie voorstellingen werd de tournee helaas afgebroken wegens de lockdown. Nu, ruim een jaar en twee lockdowns verder, zoeken De Prutsers de zusters weer op. Anton Tsjechov schetste in Drie Zusters (1901) een tragikomisch universum met een rijk palet aan personages, waarin drie zussen verlangen naar een vertrek naar ‘verderop’. Dat vertrek naar komt er echter nooit. Praktische bezwaren, maar ook intriges en emoties staan de zussen in de weg om daadwerkelijk hun koffers te pakken.

 

‘Trije susters’ wordt gespeeld van 1 juli tot en met 5 september 2021. De capaciteit is beperkt. Kaarten moeten vooraf worden gereserveerd en zijn verkrijgbaar via tryater.nl/trijesusters. Een rolstoelplaats kan per e-mail of telefonisch worden gereserveerd.

 

 

Foto: Florian Cats

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER rijschool
22-11-2023

Rijschool Mid-Fryslân binnenkort van start

LEES MEER img5672
21-11-2023

Zeer geslaagde themaweek over gezondheid op KBS Sint Radboud

LEES MEER beleef-midden-friesland-winter
14-11-2023

De nieuwe Beleef is uit!

LEES MEER mp-202324webpagina12
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2021-12-21-om

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen