Leeuwarden - 23-03-2021

 

Stifting LIET ’91 organisearret op 3 april foar de 29e kear it Frysktalige sjongfestival Liet: in wedstriid foar it bêste orizjinele liet yn it Frysk of yn ien fan de Fryske streektalen. Dizze edysje stie earst op de aginda foar novimber 2020, mar koe doe net trochgean fanwege de koroanabeheinings. De finale krijt as namme LIET 2020+1.

 

It wurdt in bysûndere edysje yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert, want foar it earst is der gjin publyk by. Dat hat ek alles te krijen mei de koroanamaatregels dy't noch jilde. Dochs hoege leafhawwers fan it Fryske liet neat te missen, want Omrop Fryslân stjoert it festival online en op telefyzje live út.

 

It sjongfestival krijt in ôfwikseljend programma. De acht finalisten, dy’t har ferline jier al kwalifisearren, dogge mei foar de Tekstpriis en de Sjuerypriis. De finalisten binne Janneke de Boer, Fegebart, Douwe Dykstra, MOSKEN, Bokke en de Heidehippers, BANT, Volk!! en Sample Text. Dêrnjonken set Liet it suksesfolle crossover-programma troch, wêrby’t bekende artysten yn duo’s selsskreaune nagelnije Frysktalige komposysjes foar it earst útfiere. De duo’s dy’t optrede sille yn de finale binne Iris Kroes & Wander Kars, ZEA & Dina en Huub Prins & Bobby Choco.

 

Stifting LIET’91

Stifting LIET’91 is de inisjator fan sawol Liet as Liet International. En ek al organisearret de stifting yn april Liet foar de 29e kear, de haaddoelstelling is noch altyd aktueel: LIET stiet foar de befoardering fan it Frysktalige liet, it stimulearjen fan nij en kwalitatyf goed Frysktalich repertoire en it safolle mooglik opfieren dêrfan. De organisaasje hat as stribjen dêrby safolle mooglik mei beide fuotten yn de Fryske muzykwrâld te stean. Sjoen de bekendheid fan LIET en de entûsjaste reaksjes dy’t it festival opropt, is dat noch altyd sa. It festival stimulearret ek in jonge generaasje om harren memmetaal te brûken yn de muzyk, wêrby’t gjinien muzykstyl mijd wurdt.

 

 

LIET 2020+1: finale Fries songfestival gaat door

 

Stichting LIET ’91 organiseert op 3 april voor de 29e keer het Friestalige songfestival Liet: een wedstrijd voor het beste originele lied in het Fries of in een van de Friese streektalen. Deze editie stond eerst op de agenda voor november 2020, maar kon toen niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. De finale krijgt als naam LIET 2020+1.

 

Het wordt een bijzondere editie in poppodium Neushoorn in Leeuwarden, want voor het eerst is er geen publiek bij. Dat heeft ook alles te maken met de coronamaatregelen die nog gelden. Toch hoeven liefhebbers van het Friese lied niets te missen, want Omrop Fryslân zendt het festival online en op televisie live uit.

 

Het songfestival krijgt een afwisselend programma. De acht finalisten, die zich vorig jaar al kwalificeerden, doen mee voor de Tekstprijs en de Juryprijs. De finalisten zijn Janneke de Boer, Fegebart, Douwe Dykstra, MOSKEN, Bokke en de Heidehippers, BANT, Volk!! en Sample Text. Daarnaast gaat Liet door met het succesvolle crossover-programma, waarbij bekende artiesten in duo’s zelfgeschreven splinternieuwe Friestalige composities voor het eerst uitvoeren. Die duo’s die optreden in de finale zijn Iris Kroes & Wander Kars, ZEA & Dina en Huub Prins & Bobby Choco.

 

Stichting LIET’91

Stichting LIET’91 is de initiator van zowel Liet als Liet International. En ook al organiseert de stichting in april Liet voor de 29e keer, de hoofddoelstelling is nog steeds actueel: LIET staat voor de bevordering van het Friestalige lied, het stimuleren van nieuw en kwalitatief goed Friestalig repertoire en het zoveel mogelijk spelen daarvan. De organisatie streeft er daarbij naar om zoveel mogelijk met beide voeten in de Friese muziekwereld te staan. Gelet op de bekendheid van LIET en de enthousiaste reacties die het festival oproept, is dat nog steeds het geval. Het festival stimuleert ook een jonge generatie om hun moedertaal te gebruiken in de muziek, waarbij geen enkel genre wordt gemeden.

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img6929
15-05-2024

Nieuwe wandelroute centrum Akkrum

LEES MEER whatsapp-image-2024-05-13-at-1
15-05-2024

Zonnig Reuzedei 2024 trekt veel publiek

LEES MEER BELEEF Midden-Friesland Zomer
30-04-2024

BELEEF Midden-Friesland - Zomer_2024

LEES MEER img2839
30-04-2024

Seizoen opening 2024 Openluchtmuseum It Damshûs

LEES MEER schermafbeelding-2024-05-15-om
15-05-2024

Te dwaan YN MIDDEN FRYSLÂN

LEES MEER drukwerkdeals-2024-01-16-a-en-
16-01-2024

Drukwerkacties Inclusief GRATIS Advertentie en/of Verspreiding

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen