Friesland - 04-12-2020

 

(Aleuria aurantia)

Column

Sake P. Roodbergen

 

“Fluoresearjend oranje”, sa beskreau Joke de kleur fan de swam. De poddestoel groeide yn it groffe donkere grint yn de tún. Har moaie foto is al acht jier âld; de opfallende swam hat him net wer sjen litten..

 

Dat is typysk foar elke swam: ûnfoarspelber!  Dat aparte gedrach fan dizze libbensfoarmen hat ek meibrocht dat se yn it ferline wolris wat erchtinkend besjoen waarden. De nammen Duvelsaai en Hekseboltsje herinnerje oan âlde  tiden. De wrâld fan de poddestuollen en oare swammen is fassinearjend foarmryk en kleurryk. Ekologysk sjoen binne se ûnmisber. Wat en wa soe oars de tûzenen kilo’s hjerstblêden opromje moatte? Eefkes in leske Biology. Dat wer ôfbrekken, dêr soarget de natoer séls foar. It is it ferneamde selsreinigingsfermogen fan de Natoer. Om dy funksje wurde poddestuollen en swammen wol Redusinten neamd (oprommers, ôfbrekkers). Alle griene planten (krûdachtige en houtige) binne de Produsinten; sy meitsje enerzjyrike sûkers (glukoaze) fan wetter (H2O) en koaldiokside (=koalsoergas=CO2). Dat bart yn griene kerreltsjes yn elke libbene plantesel dy’t yn it (sinne)ljocht is. It proses hjit fotosynteze. En alle plante- en fleisiters binne Konsuminten.

 

Dat leger fan poddestuollen en swammen (gauris poddestuollen sûnder stâle) telt yn ús lân krapoan seistûzen ferskillende soarten. It is dus in aardige hobby om dêr yn corona-tiid mei te begjinnen! En it nammejaan is tsjintwurdich in ‘makkie’, ‘een fluitje van een cent’. Jo ynstallearje de fergese app Obsidentify op de smartphone (myn broer neamt him snoadfoan), meitsje in foto en de rest folget fansels. In nij digitaal wûndermiddel foar elk minske om krûdachtige planten, beammen, fûgels, flearmûzen en flinters, kevers en krobben mei op namme te bringen. Jo kinne sels tuskentroch de foto noch ferbetterje..

 

Ik koe net tsjin Joke sizze: hy kin noch komme. Foar dizze prachtige bekerswam is de tiid dit jier foarby. Mar.. wa wit: it oare jier. Hy kin al yn july sjoen wurde.

 

Boarne: natoergids Poddestuollen (Utjouwerij Wijdemeer, 2019)

 

Tekst Sake P. Roodbergen; foto Joke Zeemans

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns


LEES MEER penne
22-01-2021

Penne met biefreepjes

LEES MEER zandberg
22-01-2021

'Gekkenhuis'

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
21-01-2021

Aangepast Sint Piterfeest in 2021

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Valentijn-actie van Doarpskeamer Akkrum

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Doe jij mee met de training Politiek Actief?

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Rabobank sluit locatie Burgemeester Kuperusplein

LEES MEER 118506754275159007826679195773
20-01-2021

KBS Sint Radboud organiseert online schoolbingo

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-20-om
20-01-2021

Jonge Grouster talenten kunnen financiële bijdrage aanvragen

LEES MEER schermafbeelding-2021-01-19-om
19-01-2021

Oan Tafel gaat naar Vietnam!

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen