Friesland - 16-06-2022

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

 

In protte wylde planten hawwe yn it Frysk in namme dy’t der op wiist dat wy yn in agraryske provinsje wenje. Se binne neamd nei in bist fan op en om it boerehiem of- lân. Moaie foarbylden binne Hynsteblom, Geiteburd, Bargeblom en Barchjeblom. In wat minder bekende is de namme Rûge fôleblom foar Gewoon biggenkruid, in algemiene, Hynsteblom-achtige plant yn de bermen fan fytspaden. It meast bekende foarbyld is lykwols it Koweblomke dat yn in Hollânsk Madeliefje neamd wurdt.

 

It Koweblomke is ien fan de meast betiid yn it jier bloeiende krûden yn de greide of yn it gers yn de tún. It plantsje lokket mei har stomoal en huning de betiidste ynsekten nei har ta. By dy ynsekten hearre ek soarten fan de groep fan de sweefmiggen: lytse ynsekten mei de kleuren giel en swart. Dy twa tinten wize yn de natoer gauris op gefaar. Te tinken falt oan de wespen dy’t ferfelend stekke kinne. Sweefmiggen kinne dat net; sy binne folslein ûngefaarlik. Sy hawwe gjin angel om te stekken en gjin bek om mei te biten. Se slikje fan de nektar en oan it stomoal.

 

Yn ús lân komme likernôch 330 soarten sweefmiggen foar, in ûnfoarstelber ferskaat oan ‘lytse bisten’. De lytsten fan de groep fan de sweefmiggen (Syrphidae) binne in pear millimeter lang; de grutsten helje krekt twa sintimeter. De namme sweefmiggen ha sy krigen omdat se letterlik stilstean kinne op oardel meter hichte boppe de grûn. Dat kin sekonden lang duorje. It bist liket dan wol in miniskule hovercraft; yn it Ingelsk wurde sweefmiggen dan ek hoverflies neamd. De flerkjes meitsje dan 250 slaggen yn ien sekonde! En dan ynienen sjitte se fuort. Gauris komme se nei sa’n útfal werom nei itselde plakje. Op de foto is in Gewoane pendelsweefmich (Helophilus pendulus) te sjen, dy’t op de blom fan in Koweblomke (Bellis perennis) sitten gongen is.

 

Boarne: natoergids Blommen, útjouwerij Bornmeer, 2013 (Sake P. Roodbergen)

Tekst en foto Sake P. Roodbergen

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2022-06-29-om
29-06-2022

MiddelPunt Magazine 13 - Juni 2022

LEES MEER fietsroutekaart2022pag1
19-05-2022

Fietsen in Midden Fryslân

LEES MEER beleef-midden-friesland-zomer-
20-04-2022

BELEEF Midden-Friesland zomer 2022

LEES MEER advertentie-a5-flyers-middelpu
29-06-2022

Drukwerkactie inclusief GRATIS advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2022-06-29-om
01-06-2022

Agenda Midden Friesland

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER dsc4020bvanoyenlr
29-06-2022

Wergea-Wirdum-Swichum (7 km)

LEES MEER img3527-b-(2)
29-06-2022

Mooi Friesland door de ogen van…

LEES MEER 202202121416040000
21-06-2022

Welke invloed heeft bewegen op je hormonen en stofwisseling?

LEES MEER wat-soesto
20-06-2022

Wat soesto!

LEES MEER anne-de-jong
20-06-2022

Is ze er niet meer?

LEES MEER madeliefjegewonependelzweefvli
16-06-2022

Koweblomke en Gewoane pendelsweefmich

LEES MEER photo-2022-06-09-18-04-52
16-06-2022

Een beer op de weg

LEES MEER schermafbeelding-2022-06-14-om
14-06-2022

EPN en de Dag van het Erfrecht

LEES MEER freonskip
14-06-2022

Freonskip!

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen