Poppenwier - 02-05-2022

 

It wie sawat in jier lyn op 'n moaie maitiids dei.
In dei as fiif dêrfoar hie ik in prachtige houten kist makke foar Jan.
Jan wie in frijgeselle man út it westen fan Fryslân, hie syn libben goed belibbe, mar hie ien handicap…

 

Hy wie ivich en altyd te let! Doe’t er berne waard, syn mem dy stie sawat op ploffen, hast trije wike oertiid. As peuterke, altyd krekt te let nei de wc, en dat hat er noch in hiel skoft folhâlden. Miskien hat er yn syn hiele skoalle carrière 4x op tiid west. En doet er letter in baan krige waard Jan mar ambtenaar by de Gemeente, dêr foel it net sa op. Jan hat nea trout west, ek te let.

Mar no wie Jan overleden, en ik moast Jan fan syn wenplak, in lyts plakje yn west Fryslân, nei syn bertegrûn bringe, in moai hôf tsjin de Grinse grins.

 

Der wie in protte folk want Jan hie in grutte family en in soad kunde. Alf oere dy moarns skoden we de kist mei Jan efter yn de auto. De flagjes der op, en der soe in stoet achter my oan fan hast 25 auto’s, ek allegearre mei flagjes sadat we goed herkenber wienen. Healwei talven rieden we en we mienden moai op tiid te wêzen. We soene om ien oere by it hôf wêze.

 

En doe, healwei de heak om Ljouwert, barde it, ik seach it al oankommen mar koe gjin kant út. In pear kilometer foar ús wie in frachtwein kantele en blokkearde de hiele wei. File. En sels in roustoet hat dan gjin privileges, dus we ha ús tiid en ús maach fult mei koffie en broadsjes, want de catering auto stie ek achter ús.

 

Uteinlik kamen we oardel oere te let by it hôf. De minsken dy’t dêr op ús wachten dy klapten, laken en rôpen hoera! Jan wie ommers altyd te let, en se hienen dit hast net oars ferwachte. Te let, sels op syn eigen begraffenis…

 

logo-de-kistemakker-(zwart)

 

De Kistemakker

Hindrik Ype de Vries

Marsherne 8, 9013CG Poppenwier

06 148 256 77 | info@dekistemakker.nl

www.dekistemakker.nl

 

 

Foto: Alexey Savchenko | Unsplash

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER schermafbeelding-2022-06-29-om
29-06-2022

MiddelPunt Magazine 13 - Juni 2022

LEES MEER fietsroutekaart2022pag1
19-05-2022

Fietsen in Midden Fryslân

LEES MEER beleef-midden-friesland-zomer-
20-04-2022

BELEEF Midden-Friesland zomer 2022

LEES MEER advertentie-a5-flyers-middelpu
29-06-2022

Drukwerkactie inclusief GRATIS advertentie

LEES MEER schermafbeelding-2022-06-29-om
01-06-2022

Agenda Midden Friesland

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER dsc4020bvanoyenlr
29-06-2022

Wergea-Wirdum-Swichum (7 km)

LEES MEER img3527-b-(2)
29-06-2022

Mooi Friesland door de ogen van…

LEES MEER 202202121416040000
21-06-2022

Welke invloed heeft bewegen op je hormonen en stofwisseling?

LEES MEER wat-soesto
20-06-2022

Wat soesto!

LEES MEER anne-de-jong
20-06-2022

Is ze er niet meer?

LEES MEER madeliefjegewonependelzweefvli
16-06-2022

Koweblomke en Gewoane pendelsweefmich

LEES MEER photo-2022-06-09-18-04-52
16-06-2022

Een beer op de weg

LEES MEER schermafbeelding-2022-06-14-om
14-06-2022

EPN en de Dag van het Erfrecht

LEES MEER freonskip
14-06-2022

Freonskip!

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen