Friesland - 17-08-2023

 

Column

Sake P. Roodbergen

 

Folle mear minsken as ik allinnich sille de gewoante hawwe om sieden fan planten út oare streken mei te nimmen om dy thús yn potsjes of in apart hoekje yn de tún út te struien. Omdat it sokke moaie kleuren wiene of sa’n aardich foarme blêd. It meast sil dat barre yn de neisimmer of betide hjerst want dan foarmje de measte planten sied. Gauris is dêr dan it folgjende jier hielendal neat fan werom te finen. En men realisearret him of har dat eins net iens want de handeling is allang fergetten.

 

En dan -ynienen- komt der ris in plant op dêr’t wy absolút de namme net fan witte. ‘It is al aardich dat sa’n plant it stadium fan bloei berikt, want meastentiids is it opkommende stâltsje noch sûnder blom by it wúdzjen al yn it doaske ferdwûn. Fuort dermei! Mar ik ha de niging om earst alles mar ris wat grutter wurde te litten. Sa kaam dit foarjier by ús oan de râne fan it stikje gers in plant omheech mei blêden mei in wat aparte foarm. Wy fregen ús ôf : “Hokker plant sil dat no wurde?” Hy waard heger en heger en krige blomknoppen. Tsjin juny oan kamen dêrut pearse blombedsjes tefoarskyn. Doe seagen wy dat it om Soldateknoop gong.

 

Mar net in gewoane fan in heale meter hichte, dizze is wol oardel meter! Bliid dat we him de kâns jûn hiene. It die bliken –en dat stiet ek wol yn de floara- dat it in geweldige ynsektetrekker is. Benammen hommels en bijen en sweefmiggen komme yn massa op ús kolossale Soldateknoop (Knoopkruid, Centaurea jacea) ôf. Mei it fototastel yn de hân rin ik gauris om de strúkachtige fegetaasje fan de plant hinne.

 

En okkerdeis ûntdutsen we wat aardichs. In ûngewoan flinterke tusken de hommels en bijen! In gielich lyts flinterke dat ik herkende as in groukopke-soart (dikkopje). Noch nea yn ús tún oantroffen. Wikipedia holp efkes by de determinaasje. It gong om in Swartteistergroukopke, mei de Hollânske namme Zwartsprietdikkopje. In aardich foarbyld fan hoe’t in frjemde plant syn eigen ekology oanlûkt.Foto: Swartteistergroukopke (Zwartsprietdikkopje)

Boarne: Deiflinters en Libellen, Wijdmeer 2013

 

 

Columns Sake P. Roodbergen

 

 

 

Naar overzicht

Laatste nieuws

Meer Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER img-20230905-wa0012
12-09-2023

Opening samenwerking jeugdvoetbal Oldeboorn/Akkrum

LEES MEER de-dames-pand-met-ipad
29-08-2023

Succes Maatjemeer.nl heeft een keerzijde

LEES MEER afbeelding1
29-08-2023

Wartenster Wetter Wille: Brege troch de tiid

LEES MEER 20230817142450
29-08-2023

Vitus Festival in Tersoal

LEES MEER activiteiten-en-evenementen-(w
24-05-2023

Agenda Midden Friesland

LEES MEER 10000-flyers-ab
14-02-2023

Drukwerkacties Inclusief Verspreiding of GRATIS Advertentie

Columns

Nieuws Archief Columns Recepten


LEES MEER anne-de-jong
16-09-2023

Altijd alles controleren

LEES MEER schetsschuit-akkrum-nes-omslag
15-09-2023

Opbrengsten schetsschuit Romte Akkrum-Nes zijn uitnodiging tot gesprek

LEES MEER roerdompjuvadridegroot130622
15-09-2023

De Reiddomp fan de Modderige Bol

LEES MEER 5f4c078a-a870-4cf1-9f4d-1f4f11
14-09-2023

Deelauto Akkrum-Nes: Een experiment en een nieuwe naam!

LEES MEER photo-2023-04-17-17-08-00
13-09-2023

Het gras van de buren…

LEES MEER leo-boermans
02-09-2023

Een aantal praktische tips om uitvaartwensen te bespreken

LEES MEER KeesParttechniek
01-09-2023

Het Belang van Begeleiding en Mentorschap in je Carrière

LEES MEER dsc7060bvanoyenlr
31-08-2023

Hilaard-Leons-Fûns (9,5 km)

LEES MEER mienskipsenergie
30-08-2023

Denen gaan ons trainen

Over ons

Drukwerk en een website zijn het visitekaartje van uw onderneming. Of het nu gaat om kranten, folders, brieven, huisstijl of direct marketing. Als Media bedrijf weten wij dat en kunnen wij dit voor u verzorgen. Van opmaak, vormgeving, drukken tot en met distributie. Desgewenst kunt u de volledige verzorging van uw flyers of geadresseerd drukwerk aan ons uitbesteden.

Vragen?

Bel ons, stuur een e-mail of laat u terugbellen:

MiddelPunt Media

  • Vormgeving
  • Bestickering
  • Webdesign
  • Drukwerk
  • Verspreiding

 

Offerte aanvragen